Przetwarzanie danych

Zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

1. Przedsiębiorstwo: UAB, Kvarkas (NIP: 300143364) Adres:Wilno, ul. Mėsinių 9-1, LT-01133, Litwa

Numer telefonu: +370 68713560, Email: info@decoflux.com

2. Podmiot danych – oznacza osobę fizyczną, od której Spółki nabywają towary i usługi. Powierzając firmie dane niezbędne do zakupu.

3. Pracownik – oznacza osobę, która zawarła ze Spółką umowę o pracę lub podobną umowę i która została wyznaczona decyzją kierownika Spółki do przetwarzania Danych osobowych lub której Dane osobowe są przetwarzane.

4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej – podmiotu danych, którego tożsamość jest znana lub może być określona, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez odniesienie do danych takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, jedna lub więcej cech fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych charakterystycznych dla tej osoby.

5. Odbiorca danych – osoba prawna lub fizyczna, której dane osobowe są przekazywane.

6. Przekazywanie danych – ujawnienie danych osobowych poprzez ich przekazanie lub inne udostępnienie (z wyjątkiem publikacji w mediach).

7. Przetwarzanie danych – wszelkie czynności lub zestawy czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak gromadzenie, zapisywanie, gromadzenie, przechowywanie, klasyfikacja, grupowanie, agregowanie, zmiana (dodawanie lub poprawianie), przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, operacje logiczne i/lub arytmetyczne, odzyskiwanie, rozpowszechnianie, niszczenie lub wszelkie inne czynności lub zestawy czynności.

8. Automatyczne przetwarzanie danych – operacje przetwarzania wykonywane w całości lub częściowo przez środki zautomatyzowane.

9. Przetwórca danych – osoba prawna lub fizyczna (inna niż pracownik administratora) upoważniona przez administratora do przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający i/lub procedura powoływania podmiotu przetwarzającego może być określona w przepisach ustawowych lub wykonawczych.

10. Administrator danych – osoba prawna lub fizyczna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele przetwarzania danych są określone w przepisach ustawowych lub wykonawczych, administrator danych i/lub procedura wyznaczania administratora danych mogą być ustanowione w tych przepisach ustawowych lub wykonawczych.

11. Szczególne dane osobowe – dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego osoby fizycznej, jej przekonań politycznych, religijnych, filozoficznych lub innych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia, życia seksualnego, karalności.

12. Badania społeczne i opinii publicznej – systematyczne gromadzenie i interpretacja danych i/lub informacji na temat osób fizycznych i prawnych przy użyciu metod statystycznych, analitycznych i innych metod z zakresu nauk społecznych, w celu zapewnienia wglądu w proces podejmowania decyzji. Badania społeczne i badania opinii nie mogą dotyczyć marketingu bezpośredniego.

13. Zgoda – dobrowolne wskazanie przez osobę, której dane dotyczą, woli przetwarzania jej danych osobowych w znanym jej celu. Zgoda na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych musi być wyrażona wyraźnie, na piśmie, w formie równoważnej lub w innej formie, która jednoznacznie wskazuje na wolę osoby, której dane dotyczą.

14. Marketing bezpośredni – działania mające na celu oferowanie towarów lub usług osobom za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych bezpośrednich środków i/lub uzyskanie ich opinii na temat oferowanych towarów lub usług.

15. Strona trzecia – osoba prawna lub fizyczna, inna niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby bezpośrednio upoważnione przez administratora lub podmiot przetwarzający do przetwarzania danych.

16. Administracja wewnętrzna – działania zapewniające autonomiczne funkcjonowanie kontrolera (zarządzanie strukturą, zarządzanie personelem, zarządzanie i wykorzystanie dostępnych zasobów rzeczowych i finansowych, prowadzenie dokumentacji).

17. Inne terminy użyte w niniejszych Zasadach przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych (zwanych dalej „Zasadami”) odpowiadają terminom określonym w ustawie o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej.


II. PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin reguluje działania Spółki i jej pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych przy użyciu automatycznych i nieautomatycznych środków przetwarzania danych osobowych zainstalowanych w Spółce, a także określa prawa Osoby, której dane dotyczą, sposoby realizacji ochrony danych osobowych oraz inne kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Celem Regulaminu przetwarzania danych osobowych w Spółce jest uregulowanie przetwarzania danych osobowych w Spółce, zapewnienie zgodności i realizacji ustawy Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych oraz innych powiązanych aktów prawnych.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie podstawowych środków technicznych i organizacyjnych służących przetwarzaniu danych osobowych, realizacji praw osób, których dane dotyczą, oraz bezpieczeństwa danych.

4. Spółka zbiera dane Podmiotu danych dobrowolnie podane przez Podmiot danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu poleconego, faksu, telefonu, poprzez bezpośredni dostęp do biura agenta Spółki, poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej Spółki i zostanie zarejestrowanym użytkownikiem (gdy Spółka daje taką możliwość), poprzez zostanie członkiem klubu Spółki (gdy Spółka daje taką możliwość) lub poprzez korzystanie ze strony internetowej Spółki.

5. Spółka, w trosce o prywatność Osoby, której dane dotyczą, oraz mając na uwadze zaufanie Osoby, której dane dotyczą, zobowiązuje się do ochrony prywatności Osoby, której dane dotyczą, oraz do wykorzystania przekazanych informacji wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z celami, dla których Podmiot Danych przekazał je Spółce lub dla innych celów zatwierdzonych przez Podmiot Danych.

7. Cele wykorzystania danych osobowych osoby, której dane dotyczą:

7.1. w celu przetwarzania i administrowania zakupem (zamówieniem) usług przez osobę, której dane dotyczą;

7.2. Identyfikacja osoby, której dane dotyczą w systemach informatycznych Spółki;

7.3. Do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, podczas logowania się na jej konto na stronie internetowej Spółki (w przypadku gdy Spółka udostępnia takie udogodnienie);

7.4. wystawianie bonów, rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych na zakupione (zamówione) towary, usługi, bony na usługi;

7.5. rozwiązywanie problemów z wdrażaniem, dostarczaniem i korzystaniem z usług;

7.6. do skontaktowania się z Podmiotem danych w przypadku zmiany warunków świadczenia usług zakupionych przez Podmiot danych;

7.7. wypełnienia innych zobowiązań umownych;

7.8. w celach marketingu bezpośredniego;

7.9. dla celów bezpieczeństwa, zdrowotnych, administracyjnych, ujawniania informacji o zapobieganiu przestępczości i prawnych;

7.10. analityka biznesowa oraz analizy statystyczne i badania ogólne w celu poprawy jakości i poziomu usług;

7.11. do kontroli.

8. Przekazując Spółce swoje dane osobowe, Podmiot danych potwierdza i dobrowolnie wyraża zgodę na zarządzanie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Podmiotu danych zgodnie z niniejszymi Warunkami, obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz innymi normatywnymi aktami prawnymi.

9. Wszyscy pracownicy Spółki, którzy przetwarzają dane osobowe będące w posiadaniu Spółki lub którzy dowiedzieli się o nich w trakcie wykonywania swoich obowiązków, podmioty przetwarzające dane zaangażowane przez Spółkę lub osoby trzecie zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usługi i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia usługi, muszą przestrzegać Warunków.

10. Regulamin został przygotowany zgodnie z ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych.


III. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

1. Informacje zbierane przez Spółkę mogą obejmować: Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty) (data wydania, miejsce wydania, data ważności, numer), osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, płeć, dane dotyczące karty kredytowej/debetowej lub innych płatności, dane osób podróżujących z Podmiotem danych, informacje dotyczące specjalnych potrzeb (dotyczy tylko, tylko dla osób o takich potrzebach), informacje o zakupionych przez Podmiot danych towarach lub usługach (ilości, daty zakupu, ceny zakupionych usług, historia zakupów, pracownik u którego zakupiono towar lub usługę oraz inne informacje związane z zakupem usługi), login i hasło Podmiotu danych w formie zaszyfrowanej na stronie internetowej Spółki (jeżeli Spółka udostępnia taką opcję). Strona internetowa Firmy może zbierać pewne informacje o wizycie Osoby Zainteresowanej, takie jak: adres protokołu internetowego (IP) dostępu do Internetu, z którego korzysta Osoba Zainteresowana; data i godzina wizyty Osoby Zainteresowanej na stronie internetowej Firmy; inne strony internetowe odwiedzane przez Osobę Zainteresowaną podczas pobytu na stronie internetowej Firmy; używana przeglądarka; informacje o systemie operacyjnym komputera Osoby Zainteresowanej; wersje aplikacji mobilnych; ustawienia językowe i inne. Jeżeli Podmiot Danych korzysta z urządzenia mobilnego, mogą być również gromadzone dane pozwalające na identyfikację rodzaju urządzenia mobilnego, ustawień urządzenia, a także współrzędnych geograficznych (długości i szerokości geograficznej). Informacje te są wykorzystywane do ulepszania strony internetowej Spółki, analizowania trendów, ulepszania produktów i usług oraz administrowania stroną internetową Spółki. Osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie podaje te dane podczas korzystania z usług świadczonych przez Spółkę, stając się zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej Spółki lub odwiedzając stronę internetową Spółki.

2. Wszystkie dane osobowe przekazane i otrzymane przez Podmiot danych są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami przewidzianymi w Ustawie o ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej i innych aktach prawnych regulujących ochronę danych osobowych w Republice Litewskiej. Spółka zapewnia ochronę otrzymanych danych i zobowiązuje się do wykorzystania tych informacji wyłącznie za zgodą Osoby, której dane dotyczą i tylko w przypadkach przewidzianych prawem, a także w przypadkach niezbędnych do wykonania usługi, o którą prosi Osoba, której dane dotyczą.

3. Pracownicy Spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków i przetwarzaniu danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, przestrzegają następujących zasad:

3.1. Informacje przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są zbierane, przetwarzane i przechowywane wyłącznie w uzasadnionym interesie i w ścisłej zgodności z ustawą o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej, Kodeksem cywilnym Republiki Litewskiej, wymogami innych aktów prawnych regulujących tę dziedzinę prawa w Republice Litewskiej oraz niniejszymi Zasadami.

3.2. Przetwarzać dane osobowe osoby, której dane dotyczą dokładnie, rzetelnie i zgodnie z prawem.

3.3. Gromadzi dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w określonych celach.

3.4. Przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przestrzega zasad celowości i proporcjonalności oraz nie wymaga od Osoby, której dane dotyczą, podawania danych, które nie są konieczne, nie są przechowywane.

3.5. Gromadzi wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usług wysokiej jakości, w tym doradztwa w zakresie produktów i usług Spółki.

3.6. Gromadzi wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usług wysokiej jakości, w tym doradztwa w zakresie produktów i usług Spółki.

3.7. Spółka nie ujawnia danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem lub gdy Spółka zostanie do tego zobowiązana przez Osobę, której dane dotyczą.

3.8. Spółka dokłada starań, aby dane Podmiotu danych były kompletne, aktualne i dokładne, dlatego są stale weryfikowane i aktualizowane.

4. Spółka szanuje prywatność Osoby, której dane dotyczą i zobowiązuje się do stałego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania, przepisy prawa.


IV. MARKETING I KORESPONDENCJA

1. Dokonując zakupu towarów sprzedawanych przez Spółkę lub korzystając z usług Spółki, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie podanych przez Podmiot danych osobowych w celach marketingowych Spółki.

2. Dostęp osoby, której dane dotyczą, do informacji przesyłanych przez Spółkę:

2.1. Odwiedzając stronę internetową Spółki, Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zapisania się na newslettery Spółki.

2.2. W przypadku otrzymania możliwości rejestracji na stronie internetowej Spółki i zostania zarejestrowanym użytkownikiem, poprzez rejestrację i zostanie zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej Spółki, Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterów Spółki, powiadomień informacyjnych, ofert, rabatów, promocji itp.

3. Spółka zapewni również osobie, której dane dotyczą, możliwość rezygnacji z informacji wysyłanych przez Spółkę:

3.1. Podmiot danych będzie miał możliwość zrezygnowania z informacji wysyłanych przez Spółkę poprzez kliknięcie na link rezygnacji z subskrypcji podany przez Spółkę w newsletterze lub innym piśmie wysłanym do Podmiotu danych.

3.2. Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej Spółki i nie chce już otrzymywać niezamówionych informacji o usługach Spółki, może w każdej chwili dokonać zmian, logując się na swoje konto lub telefonicznie, powiadamiając pisemnie (elektronicznie lub fizycznie) kierownictwo Spółki o swojej decyzji.

4. Dane przekazane przez osobę, której dane dotyczą i wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego pomagają zapewnić ciągłe doskonalenie i rozwój strony internetowej Spółki oraz usług Spółki, a także umożliwiają nam dostarczanie Państwu jak najlepszych ofert usług.

5. Spółka wykorzystuje dane osoby, której dane dotyczą, do zgodnych z prawem działań marketingowych. Na przykład: w oparciu o informacje przekazane przez Podmiot danych, strona internetowa Spółki, aplikacje mobilne lub strony internetowe osób trzecich i sieci społecznościowe mogą wyświetlać oferty dostosowane specjalnie do Podmiotu danych.

6. Dane osobowe do celów marketingowych są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w taki sposób, aby zapobiec ujawnieniu tożsamości podmiotu danych lub innych informacji umożliwiających identyfikację.

7. Osoba, której dane dotyczą może również skorzystać z prawa do odmowy przetwarzania jej danych na potrzeby marketingu bezpośredniego informując o tym Spółkę drogą pocztową lub elektroniczną.


V. PLIKI COOKIE I ICH WYKORZYSTANIE

1. Niektóre informacje są zbierane automatycznie, gdy Podmiot danych odwiedza stronę internetową Firmy, ponieważ adres protokołu internetowego Podmiotu danych musi zostać rozpoznany przez serwer Firmy.

2. Na stronie internetowej Spółki stosowane są również narzędzia zarządzania analizą danych zwane („cookies”).

3. Korzystając ze strony internetowej Spółki, Podmiot danych wyraża zgodę na umieszczanie na komputerze/urządzeniu Podmiotu danych plików cookies, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

4. Pliki cookie to niewielkie ilości danych, które strona internetowa umieszcza na komputerze osoby, której dane dotyczą. Strony internetowe nie mają pamięci. Jeśli podmiot danych przegląda różne strony internetowe, nie zostanie rozpoznany jako ten sam użytkownik. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie przeglądarki osoby, której dane dotyczą. Głównym celem plików cookies jest zapamiętanie preferencji Osoby, której dane dotyczą, takich jak preferowany język strony internetowej. Pliki cookie pomagają również zidentyfikować osobę, której dane dotyczą, gdy powraca ona na tę samą stronę internetową. Pomagają one w personalizacji strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer użytkownika. Pliki cookie są adresowane wyłącznie do Podmiotu danych i mogą być odczytane wyłącznie przez serwer internetowy domeny, która wysłała plik cookie do Podmiotu danych. Jednym z głównych celów plików cookies jest zapewnienie wygodnej funkcji oszczędzającej czas Osoby, której dane dotyczą. Na przykład, jeśli Podmiot Danych korzysta ze strony internetowej w celach osobistych lub przegląda stronę internetową, pliki cookie pomogą stronie internetowej zapamiętać określone informacje po późniejszej wizycie. Dzięki temu łatwiej jest prezentować odpowiednie treści, poruszać się po stronie itp. Po powrocie na stronę internetową osoba, której dane dotyczą, może odnaleźć informacje, które wcześniej podała i dzięki temu może łatwiej korzystać z już dostosowanych funkcji strony internetowej.

5. Istnieją różne rodzaje plików cookie i różne sposoby ich wykorzystania. Pliki cookie można podzielić na kategorie w zależności od ich przeznaczenia, czasu trwania i lokalizacji na stronie internetowej. Przetwarzanie danych za pomocą plików cookies nie pozwala na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika.

6. Na stronie internetowej Spółki stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

6.1. Techniczne pliki cookies: dla użytkowników strony internetowej Spółki, Spółka stara się zapewnić zaawansowaną i łatwą w obsłudze stronę internetową, która automatycznie dostosowuje się do ich preferencji i potrzeb. W tym celu Spółka wykorzystuje techniczne pliki cookies, które umożliwiają przeglądanie strony internetowej i pozwalają na jej poprawne funkcjonowanie. Strona internetowa Spółki działa poprawnie tylko dzięki technicznym plikom cookies.

6.2. Funkcjonalne pliki cookies: Spółka wykorzystuje również funkcjonalne pliki cookies w celu zapamiętania preferencji Osoby, której dane dotyczą, a łącznie w celu umożliwienia efektywnego korzystania ze strony internetowej. Na przykład pliki cookie pozwalają stronie internetowej zapamiętać język wybrany przez Podmiot danych, przeprowadzone wyszukiwanie lub przeglądanie oraz towary i usługi oferowane przez Spółkę. Ten rodzaj plików cookie nie jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej, ale dodaje więcej funkcji i sprawia, że przeglądanie strony przez Podmiot danych jest przyjemniejsze.

6.3. Analityczne pliki cookie: ten rodzaj plików cookie jest wykorzystywany przez Spółkę w celu zrozumienia, w jaki sposób osoby odwiedzające Spółkę korzystają z jej strony internetowej, odkrycia słabych i mocnych stron strony internetowej, optymalizacji i poprawy wydajności strony internetowej oraz dalszego rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Zbierane dane obejmują strony przeglądane przez Podmiot danych, rodzaj platformy, z której korzysta Podmiot danych, informacje o dacie i godzinie, liczbę kliknięć, ruchów myszy i aktywności przeglądania, słowa kluczowe i inne teksty zebrane przez Podmiot danych podczas przeglądania strony internetowej. Analityczne pliki cookie są również wykorzystywane przez Spółkę dla firm zajmujących się reklamą internetową w celu analizy zachowania użytkowników po wyświetleniu im reklamy internetowej Spółki. Spółka nie wie, który Podmiot Danych jest, i zbiera tylko anonimowe informacje.

6.4. Komercyjne pliki cookie: te pliki cookie są wykorzystywane przez Spółkę do wyświetlania reklam Spółki na innych stronach internetowych. Tak zwane „reklamy retargetingowe” są wyświetlane na podstawie informacji o towarach lub usługach, których szuka odwiedzający.

7. Celem tych narzędzi zarządzania jest zapewnienie jakości przeglądania strony internetowej, pomoc Firmie w poznaniu ruchu na stronie internetowej Firmy i jej poszczególnych częściach, zrozumienie przepływu użytkowników strony internetowej Firmy, poprawa strony internetowej Firmy i usług online oraz lepsze zaspokojenie potrzeb odwiedzających.

8. Podmiot danych może zaakceptować lub odmówić stosowania plików cookie przy każdej wizycie na stronie internetowej Spółki, w takim przypadku jednak Spółka nie może zagwarantować jakości przeglądania strony internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale Podmiot danych może łatwo zmodyfikować przeglądarkę, aby nie akceptowała plików cookie, jeśli chce. Tym samym osoba, której dane dotyczą, ma możliwość w każdej chwili usunąć niektóre lub wszystkie pliki cookies ze swojego komputera lub zablokować je, korzystając z przeglądarki internetowej na swoim komputerze. W przypadku zablokowania plików cookies, niektóre części strony internetowej Spółki mogą nie działać lub działać nieprawidłowo dla Podmiotu danych z przyczyn technicznych.

9. Za pomocą plików cookies nie są zbierane żadne osobiste dane klientów.

10. Podczas zapisu niezbędnych plików cookies nie są przekazywane żadne informacje osobom trzecim.


VI. STOSOWANIE WSKAŹNIKÓW INTERNETOWYCH

Oprócz plików cookies, Spółka wykorzystuje czasami sygnały nawigacyjne. Jest to mały obraz graficzny o wielkości zaledwie jednego piksela, który jest dostarczany do komputera osoby, której dane dotyczą, jako część strony internetowej lub jako wiadomość e-mail w formacie HTML. Bezpośrednio lub za pośrednictwem innych usługodawców Spółka wykorzystuje te obrazy jako reklamy online lub na stronach internetowych osób trzecich, aby wiedzieć, czy użytkownik, któremu wyświetlana jest reklama, składa zamówienie, analizować ruchy użytkownika i optymalizować oferowane usługi.

2. Firma może umieścić sygnały nawigacyjne w promocyjnych wiadomościach e-mail lub biuletynach, aby określić, czy wiadomości zostały otwarte. Niektóre wskaźniki strony internetowej mogą być dodawane przez usługodawców zewnętrznych w celu określenia skuteczności kampanii reklamowych Spółki lub komunikacji e-mailowej. Sygnały nawigacyjne mogą być wykorzystywane do umieszczenia trwałego pliku cookie na komputerze Osoby, której dane dotyczą. W ten sposób będzie można rozpoznać komputer osoby, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy odwiedza ona określone strony lub wysyła wiadomości e-mail, oraz zebrać anonimowe informacje na temat korzystania z tych stron. Firma zabrania używania sygnałów nawigacyjnych do zbierania lub uzyskiwania dostępu do danych osobowych.


VII. BEZPIECZEŃSTWO I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej, ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Unii Europejskiej i innymi. przepisów o ochronie danych osobowych, Spółka stosuje środki zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do danych Osoby, której dane dotyczą, lub ich wykorzystaniu. Spółka zapewnia, że dane przekazane przez Podmiot danych są chronione przed wszelkimi bezprawnymi działaniami: nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, kradzieżą tożsamości, oszustwem oraz że poziom ochrony danych osobowych jest zgodny z wymogami ustawodawstwa Republiki Litewskiej. Bazy danych służące do przechowywania i przetwarzania danych wykorzystywane przez Spółkę są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem za pośrednictwem sieci komputerowych.

2. Spółka stosuje odpowiednie systemy i procedury biznesowe w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych powierzonych Spółce przez Podmiot . danych. Spółka stosuje systemy zabezpieczeń, środki techniczne i fizyczne w celu ograniczenia dostępu i wykorzystania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, na serwerach Spółki. Tylko specjalnie upoważnieni pracownicy Spółki mają prawo wglądu do danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, przekazanych Spółce w celach służbowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w sposób nieautomatyczny i zautomatyzowany za pomocą zainstalowanych w Spółce narzędzi do przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe osób, których dane dotyczą, mogą być przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Dyrektora Zarządzającego Spółki.

5. Każdy pracownik, który przetwarza dane osobowe musi:

5.1. podpisać zobowiązanie/umowę o zachowaniu poufności.

5.2. przetwarzać dane osobowe w ścisłej zgodności z prawem Republiki Litewskiej, innymi aktami prawnymi, instrukcjami i niniejszym Regulaminem.

5.3. chronić poufność danych osobowych. Musi przestrzegać zasady poufności i zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące danych osobowych, o których dowiedział się w trakcie wykonywania swoich obowiązków, chyba że informacje te są jawne zgodnie z przepisami obowiązujących ustaw lub rozporządzeń. Zasada poufności musi być przestrzegana przez pracownika Spółki także po ustaniu stosunku pracy.

5.4. nie ujawniać, nie przekazywać ani nie umożliwiać dostępu w jakikolwiek sposób do danych osobowych osobom, które nie są upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

5.5. zapobiec przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, zmianie, ujawnieniu lub innemu nieuprawnionemu przetwarzaniu danych osobowych, właściwie i bezpiecznie przechowywać dokumenty i zbiory danych oraz unikać wykonywania zbędnych kopii. Kopie dokumentów firmowych zawierających dane osobowe muszą zostać zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie lub identyfikację ich zawartości.

5.6. niezwłocznie powiadomić Kierownika Zakładu lub wyznaczoną przez niego osobę odpowiedzialną o każdej podejrzanej sytuacji, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych oraz podjąć działania w celu uniknięcia takiej sytuacji.

6. Pracownicy, którzy automatycznie przetwarzają dane osobowe lub których komputery mają dostęp do obszarów sieci lokalnej, w których przechowywane są dane osobowe, muszą używać haseł. Hasła muszą być zmieniane okresowo i w określonych okolicznościach (np. zmiana pracownika, zagrożenie włamaniem, podejrzenie, że hasło zostało naruszone itp.) Pracownik pracujący na danym komputerze może znać tylko swoje hasło.

7. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie komputerów musi zapewnić, że pliki z danymi osobowymi nie są „widziane” (udostępniane) przez inne komputery oraz że programy antywirusowe są okresowo aktualizowane.

8. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie komputerów wykonuje kopie plików z danymi na komputerach. W przypadku utraty lub uszkodzenia tych plików odpowiedzialny pracownik musi je odtworzyć najpóźniej w ciągu kilku dni roboczych.

9. Pracownik przestaje mieć prawo do przetwarzania danych osobowych z chwilą wygaśnięcia umowy o pracę lub podobnej umowy zawartej ze Spółką lub z chwilą cofnięcia przez kierownika Spółki upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych.

10. Dokumenty osób, których dane dotyczą oraz ich kopie, akta finansowe, księgowe i sprawozdawcze, archiwalne lub inne zawierające dane osobowe przechowuje się w zamkniętych szafach lub sejfach. Dokumenty zawierające dane osobowe nie mogą być przechowywane w widocznym miejscu, dostępnym dla wszystkich.

11. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias asmens duomenų apsaugos priemones:

12.1. administracyjne (ustanowienie procedur bezpiecznego zarządzania dokumentami i danymi komputerowymi oraz ich archiwizacją, a także organizacji pracy poszczególnych obszarów działalności, zapoznanie pracowników z ochroną danych osobowych itp.)

12.2. bezpieczeństwo sprzętu i oprogramowania (administracja stanowiskami serwisowymi, systemami informatycznymi i bazami danych, konserwacja stacji roboczych, pomieszczeń firmy, ochrona systemów operacyjnych, ochrona przed wirusami komputerowymi itp;)

12.3. bezpieczeństwo komunikacji i sieci komputerowej (firewall udostępnianych danych, aplikacji, niepożądanych pakietów danych itp.)

13. Środki techniczne i programowe służące ochronie danych osobowych muszą zapewniać:

13.1. ustawianie pamięci masowej dla kopii systemów operacyjnych i baz danych, ustalanie technik kopiowania i monitorowanie zgodności;

13.2. Technologia przetwarzania ciągłego;

13.3. strategię wznowienia działania systemów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń (zarządzanie awaryjne);

13.4. fizyczne (logiczne) oddzielenie środowiska testowania aplikacji od procesów run-time;

13.5. dozwolone wykorzystanie danych i ich integralność.

14. Przetwórcy danych lub osoby trzecie zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Spółkę muszą zagwarantować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych oraz zapewnić przestrzeganie tych środków. Informowanie Spółki o wszelkich planowanych umowach z pomocniczymi podmiotami przetwarzającymi oraz uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Spółki na ich powołanie.


VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa podstawowe:

1.1. być świadomym przetwarzania swoich danych osobowych;

1.2. poznać swoje dane osobowe i sposób ich przetwarzania;

1.3. żądania sprostowania, zniszczenia danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, lub wstrzymania, z wyjątkiem przechowywania, przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, odbywa się w sposób niezgodny z przepisami obowiązujących i obowiązujących aktów prawnych;

1.4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą.

2. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do odmowy podania danych osobowych. W takim przypadku Podmiot Danych automatycznie zrzeka się swoich roszczeń dotyczących jakości usług świadczonych przez Spółkę, ponieważ żądane dane mogą być niezbędne do prawidłowego świadczenia usług żądanych/zamówionych przez Podmiot Danych.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, po okazaniu dokumentu tożsamości, do dostępu do danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, przechowywanych i przetwarzanych przez Spółkę oraz do uzyskania informacji, z jakich źródeł i jakie dane osobowe Osoby, której dane dotyczą, zostały zebrane, w jakim celu są przetwarzane i komu są udostępniane. Po otrzymaniu żądania na piśmie (listem poleconym lub pocztą elektroniczną) od Osoby, której dane dotyczą, Spółka przekaże żądane dane na piśmie (listem poleconym lub pocztą elektroniczną) lub poda przyczyny odmowy spełnienia takiego żądania nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Osoby, której dane dotyczą. Odpowiedź jest przekazywana osobie, której dane dotyczą, w takiej samej formie, w jakiej otrzymano wniosek, chyba że we wniosku osoby, której dane dotyczą, wyrażono życzenie otrzymania informacji w inny sposób.

4. Jeśli Podmiot Danych jest zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej Spółki, może przeglądać i edytować dane osobowe i dane kontaktowe podane na stronie internetowej Spółki, odwiedzając odpowiednie sekcje strony internetowej Spółki.


IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. O ile nie zaznaczono inaczej, oprogramowanie wymagane dla usług Spółki dostępne lub wykorzystywane na stronie internetowej Spółki oraz prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie) do treści i informacji na stronie internetowej należą do Spółki. Nie wolno reprodukować, tłumaczyć, adaptować ani w żaden inny sposób wykorzystywać jakiejkolwiek części strony internetowej Spółki (jakichkolwiek treści, logo, oprogramowania, produktów, usług itp.) w działalności komercyjnej osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek innych działań mogących naruszać prawa własności Spółki do strony internetowej Spółki, a także sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji, reklamy, naruszania praw autorskich, innymi przepisami prawa i obowiązującą praktyką.

2. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie Praw lub któregokolwiek z powyższych będzie stanowiło istotne naruszenie praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich i innych) Spółki.


X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Podmiot danych przekazuje Spółce kompletne i prawidłowe dane osobowe Podmiotu danych oraz informuje Spółkę o wszelkich istotnych zmianach w Danych osobowych Podmiotu danych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Podmiotowi Danych i/lub osobom trzecim w wyniku podania przez Podmiot Danych nieprawidłowych i/lub niekompletnych danych osobowych lub niepoinformowania Podmiotu Danych o wszelkich zmianach w jego danych osobowych w odpowiedni i terminowy sposób.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za awarie komunikacyjne, które uniemożliwiają użytkownikom strony internetowej Spółki oraz innym osobom dostęp do strony internetowej lub korzystanie z usług.

3. Spółka nie może w pełni zagwarantować, że funkcjonowanie strony internetowej Spółki będzie nieprzerwane i wolne od zakłóceń i błędów, ani że strona internetowa Spółki będzie całkowicie wolna od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Podmiot danych jest poinformowany, że wszelkie materiały, które Podmiot danych czyta, pobiera lub w inny sposób uzyskuje poprzez korzystanie ze strony internetowej Spółki, są na wyłączne uznanie i ryzyko Podmiotu danych, a Podmiot danych ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Podmiotowi danych i jego systemowi komputerowemu.

4. Jeżeli Osoba, której dane dotyczą, jest zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej Spółki (tam, gdzie udostępnia ją Spółka), Osoba, której dane dotyczą, przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za działania osób trzecich na stronie internetowej Spółki z wykorzystaniem danych logowania Osoby, której dane dotyczą, oraz zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z wykorzystania danych logowania Osoby, której dane dotyczą.


XI. ZMIANA ZASAD

1. Grupa Spółek ma prawo do zmiany Regulaminu w części lub w całości, informując o tym na stronach internetowych Spółek.

2. Dodatki lub zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji, tj . od dnia ich zamieszczenia na stronach internetowych Spółek.

3. Jeżeli Osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się z nowym brzmieniem Regulaminu, ma prawo odmówić korzystania z usług świadczonych przez Spółkę i strony internetowej Spółki.

4. Jeżeli po dodaniu lub zmianie Regulaminu osoba, której dane dotyczą, nadal korzysta z usług świadczonych przez Spółkę lub strony internetowej Spółki, uznaje się, że osoba ta akceptuje nową wersję Regulaminu.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kiedy Podmiot Danych odwiedza stronę internetową Firmy i przekazuje informacje o sobie partnerom i/lub pracownikom Firmy, uznaje się, że Podmiot Danych zapoznał się z postanowieniami niniejszych Warunków i wyraził na nie zgodę.

2. Do niniejszego Regulaminu oraz do stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo Republiki Litewskiej.

3. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą określoną przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.